Elektroinštalácia

Realizujete výstavbu, rekonštrukciu alebo úpravy? Zistite, čo všetko tvorí projekt elektrickej inštalácie.

Projekt elektroinštalácie je vypracovaný pre rôzne typy budov, ako sú garáže, rodinné domy, chaty, bytové domy, samostatné bytové jednotky, administratívne objekty, polyfunkčné objekty a podobne. Avšak aj keď ide o rovnaké typy budov, každá z nich sa môže líšiť v lokalite, umiestnení na pozemku, veľkosti, účele využitia a energetických nárokoch. Preto je nevyhnutné, aby bol projekt elektroinštalácie prispôsobený individuálne, teda na mieru, pre každú jednotlivú stavbu. Ako prebiehajú jednotlivé kroky pri realizácii elektroinštalácie?

Ako prebiehajú jednotlivé kroky pri realizácii elektroinštalácie?

Elektrická inštalácia pozostáva z 1. návrhu, teda projektovej dokumentácie dokumentácia, 2. inštalácie, alebo aj realizácie projektu a posledného kroku, ktorým je 3. Kontrola, teda revízia realizácie.

  1. Krok – Návrh

Začína sa vytvorením počiatočného návrhu projektantom v spolupráci s investorom. V tomto kroku sa plánuje a navrhuje napojenie objektu, umiestnenie elektrických zariadení, zásuviek, vypínačov a osvetlenia, ako aj systém bleskozvodov a uzemnenia.

Tento krok je mimoriadne dôležitý, pretože ak by sa vyskytli akékoľvek nedostatky, mohli by sa prejaviť ako neuspokojivý používateľský komfort pri využívaní stavby. Je tiež dôležité si uvedomiť, že neskoršie úpravy elektroinštalácie sú často finančne náročné. Preto je nevyhnutné mať jasný a presný návrh od skúseného projektanta, ktorý zohľadní všetky potreby a požiadavky.

Aké poznáme druhy projektovej dokumentácie a čo všetko obsahujú?

V prvom rade je nevyhnutné podotknúť, že na to, aby sme získali stavebné povolenie, projekt elektroinštalácie je viac ako nevyhnutný. Existujú rôzne typy projektovej dokumentácie, ktoré investor môže vypracovať podľa potrieb. Základný typ sa nazýva „projekt pre stavebné povolenie – PSP“. Detailnejší typ projektu elektroinštalácie sa označuje ako „realizačný projekt – RP“. Tento typ projektu obsahuje presne zamerané polohy zásuviek a elektrických vývodov, čo umožňuje elektrikárom presne dodržať vaše predstavy. Veľkou výhodou realizačného projektu je, že obsahuje zoznam všetkého elektroinštalačného materiálu potrebného pri realizácii projektu. Budete mať presný prehľad o počte vypínačov, zásuviek, káblov, ističov, materiálu pre bleskozvod a elektroinštalačných komponentov, ktoré budete potrebovať. Týmto spôsobom budete vedieť stanoviť náklady na elektroinštaláciu a vybrať si vhodných dodávateľov elektrikárskych prác. Na získanie stavebného povolenia postačuje buď projekt pre stavebné povolenie, alebo realizačný projekt. Po dokončení prác elektrikárov, sa vypracováva tretí typ projektu nazývaný „projekt skutočného vyhotovenia“. Tento projekt zahŕňa všetky zmeny, ktoré boli vykonané v elektroinštalácii oproti projektu pre získanie stavebného povolenia. Slúži na vykonanie revíznej skúšky a prehliadky revíznym technikom. Bez tohto projektu nie je možné uskutočniť revíznu skúšku a teda ani skolaudovať stavbu.

Čo je súčasťou projektovej dokumentácie?

Projektová dokumentácia elektrickej inštalácie zahŕňa komplexné informácie o napojení objektu, prípojke nízkonapäťovej siete, umiestnení a pripojení vonkajších a vnútorných rozvodov, ako sú zásuvky, osvetlenie, žalúzie a ďalšie elektrické zariadenia. Okrem toho projekt obsahuje návrh prípojkovej skrine, rozvádzača objektu, elektromerového rozvádzača, bleskozvodu a uzemnenia. Dokument zahŕňa aj plán slaboprúdovej inštalácie, ako sú dátové rozvody a videovrátnik. V prípade potreby môže projekt obsahovať aj návrh prípravy fotovoltického systému. Realizačný projekt navyše obsahuje presne zamerané polohy zásuviek a elektrických vývodov, ako aj výkaz a výmer použitých elektroinštalačných produktov a materiálov. Toto poskytuje presný prehľad o využitých komponentoch elektroinštalácie.

  1. Krok – Inštalácia

Nasleduje správna inštalácia elektrikárom. Ide o proces vedenia elektrických káblov v budove v súlade s kvalitným projektom elektroinštalácie. Tento krok môže byť v niektorých prípadoch náročný. Inštalatérske spoločnosti sa musia vysporiadať s rôznymi výzvami spojenými s vedením káblov a zároveň sa uistiť, že elektrické káble sú správne chránené. Tým sa predchádza možnosti poškodenia káblov a riziku vzniku požiaru. Všetky vykonané zmeny je potrebné zdokumentovať a poskytnúť projektantovi pre vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia, ako bolo už spomenuté.

  1. Krok – Kontrola

Po ukončení elektroinštalačných prác je nevyhnutné vypracovať „projekt skutočného vyhotovenia“. Tento typ projektu zahŕňa všetky zmeny, ktoré boli vykonané v elektroinštalácii počas výstavby oproti projektu predloženému pre získanie stavebného povolenia. Projekt skutočného vyhotovenia slúži ako podklad pre realizáciu revíznej skúšky a prehliadky revíznym technikom. Revízny technik overuje, či realizácia zodpovedá poskytnutému projektu skutočného vyhotovenia a prostredníctvom meraní zisťuje, či sú všetky súčasti správne zapojené a či je celé elektrické zariadenie bezpečné na používanie. Po úspešnom dokončení skúšky a prehliadky revízny technik vystavuje revíznu správu. Bez tejto revíznej správy nie je možné skolaudovať stavbu.

Výber správneho projektanta

Pri výbere správneho projektanta elektroinštalácií, je dôležité vybrať si špecialistu s bohatými skúsenosťami a osvedčenými referenciami, ktorý pracoval na podobných projektoch ako ten váš. Jedným z odporúčaných skúsených projektantov je Roman Klačko, ktorý disponuje dlhoročnými skúsenosťami, kvalitnými projektmi a pozitívnymi referenciami. Spolupracuje s rôznymi profesionálmi a renomovanými architektonickými štúdiami.

Roman Klačko má svoju kanceláriu v obci Zálesie, nachádzajúcej sa v blízkosti hlavného mesta Bratislavy. Ďalšie informácie o jeho službách a realizovaných projektoch nájdete na webovej stránke www.elektroprojektovanie.sk.

Od admin